Chính sách

Kiến trúc sư Lê Quang Thạch - Thứ hai,05/08/2019 4:44 chiều (GMT+7)

Chính sách hỗ trợ, bảo hành

Avalo cam kết  hỗ trợ vĩnh viễn cho tất cả các khách hàng của mình, tất cả các ngày làm việc trong tuần, tại văn phòng  về các vấn đề diễn giải, triển khai hồ sơ, tư vấn lựa chọn vật liệu và các thắc mắc khác để đảm bảo quá trình thi công bám sát với ý tưởng thiết kế nhất có thể.

Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp , các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết trên nguyên tắc  tôn trọng lẫn nhau và chất lượng sản phẩm là số 1.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, sẽ có sự can thiệp bởi cơ quan pháp luật. Quyết định của cơ quan pháp luật là quyết định cuối cùng và ràng buộc của các bên thực thi.

Phí tòa án và tất cả chi phí khác sẽ do bên thua kiện chịu, trừ khi có một thỏa thuận nào khác giữa hai bên.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân 

Chúng tôi không yêu cầu người sử dụng phải cung cấp thông tin cá nhân khi thao khảo thông tin tại website. Trường hợp người sử dụng muốn cung cấp thông tin để thảo luận thì thông tin sẽ được công khai như sự cung cấp của người sử dụng.

 

Liên hệ thiết kế